Betingelser for 
Salg, Bruk av tjenester og Serviceavtaler

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til kunden etter bustadoppføringslovens § 1(1) a. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder ventilasjonsarbeid, levering av utstyr, materiell og installering av slikt utstyr samt service og vedlikehold av tekniske anlegg.

1. Definisjoner

Leverandør: AIRON AS, Orgnr.: 922 945 098 MVA

Definisjon Med «kunde/ kunden» menes den person eller instans som bestiller en tjeneste eller vare/ produkt fra AIRON AS, i disse betingelsene benvent som Tjenesteyteren eller AIRON AS.

2. Avtaleforholdet

Leverandørens alminnelige leverings- og betalingsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

Avtale anses inngått ved undertegning av eventuell avtale/kontrakt, kundes aksept/elektronisk signering av tilbud, leverandørens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering/oppdrag.

Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.

3. Bestilling av varer

3.1. Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post.

Ved registrering av en ordre må kunden godta AIRON AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller AIRON AS skriftlig/via e-post kansellerer ordren.

AIRON AS tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet kommer frem i nettbutikken.

3.2. Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til AIRON AS i rimelig tid etter at feilen oppdages.

3.3. Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med Posten eller Schenker iht. avtalt fraktmåte. AIRON AS velger billigste befraktningsmåte, men står fritt til å velge annen befrakter.

3.4. Returrett
Gjelder for privatpersoner: AIRON AS følger innen Norge prinsippene i angrerett-loven for retur av varer, med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Kjøper har 14 dagers returrett på alle varer i nettbutikken.

3.5. Uavhentede leveranser
Ved uavhentet leveranser/pakker vil kunden ilegges sum av følgende: 500 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

 

3.6. Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til AIRON AS vedrørende returer, reklamasjoner og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til AIRON AS skal skje kostnadsfritt for AIRON AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller «mottaker betaler frakt» vil ikke bli hentet ut.

3.7. Leveringsinformasjon
Ved bestilling av varer får du en bekreftelse per e-post eller SMS på at tjenestene/ varene er bestilt og registrert hos oss.

3.8. Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kunden innen rimelig tid etter at mangelen oppdages, rapportere mangelen til AIRON AS.

4. Salgspant
AIRON AS har salgspant i – og eiendomsretten til – alle varer og demonterbare komponenter inntil faktura med evt. renter og omkostninger er fullt betalt, selv om disse er levert byggeplass og/ eller oppdragsstedet.

 

5. Omfang og gjennomføring av tjenester
Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og kunden har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket.

AIRON AS møter opp til avtalt tid, som er avtalt muntlig, via e-post eller via vår SMS-tjeneste.

Kunde skal varsle AIRON hvis tidspunkt for oppdraget må utsettes, varslingen skal skje i god tid (minst 2 dager) før oppmøte.

AIRON kan gi kunde kort varsel om att oppdrag må utsettes pga. sykdom eller andre lignende grunner.

Om AIRON møter til oppdragsstedet uten av kunde eller kontaktperson er tilstede uten at det er gitt tilgang til oppdragsstedet/ anlegget, så faktureres avtalt oppmøte iht. punkt 6.

Dersom det er avtalt fast pris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag.

5.1. Beskrivelse av service
Serviceavrbeidet skal utføres i normal arbeidstid (07-17:00), med mindre annet er forhåndsgodkjent av kunde. Under servicebesøket vil servicepersonellet får tilgang til alle lokaliter hvor utstyret/ anlegget er installert.

Kontaktperson i Virksomhetsområde Eiendom skal varsles når servicebesøket påbegynnes, senest en uke før service, om ikke annet avtales og godkjent av kunde

5.2. Servicepersonell
Servicen skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Med kvalifisert servicepersonell menes at servicepersonellet skal ha den tilstrekkelige faglige og praktiske kompetanse som kreves for å gjennomføre oppdraget i henhold til normale kvalitetskrav og i henhold til gjeldende regelverk.

5.3. Servicerapporter
Etter hvert serviceoppdrag skal Kunden motta en servicerapport over utført arbeid med merkander om eventuelle feil og mangler som ble avdekket og eventuelt utbedret/ reparert. Serivcerapporter oversendes kun elektronisk til Kunden via e-post. Rapport sendes ikke automatisk om e-postadresse ikke er oppgitt av kunden.

5.4. Reparasjoner og utbedringer
Reparasjonsarbeider utover periodisk service kan utføres etter avtale.
Reservedeler faktureres i henhold til avtalte priser.

5.5. Kundens forsinkelse
Forsinkelser som skyldes kundens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at kunden ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan AIRON utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor AIRON har anledning til å gjennomføre arbeidet.

Ved vesentlig forsinkelse fra kundens side, og kunden etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del-fakturere kunden for hittil påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. AIRON kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer AIRON etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

 

6. Pris & Betalingsbetingelser

6.1. Generelt
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner eksklusive frakt, hvis ikke annet er oppgitt.

Priser på produkter gjelder i henholdt til våre veillende priser med avtalte rabatter eller påslag. Våre veilledende priser reguleres etter våre leverandørers prisregulering og/ eller årlig indeks.

Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Årsaken kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser, indeksregulering og lignende. Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser.

AIRON AS kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. AIRON AS forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Tjenester og arbeidskraft/ timesatser reguleres hvert år i henhold til Statistisk sentralbyrås lønnsindeks for bygg og anlegg.

Prisregulering skjer minst én gang per år.

 

6.2. Fakturering

I kundeforhold faktureres oppdrag/tjenester med 14 dagers betalingsforfall fra fakturadato. Ved oppdrag utover 1 dags varighet kan AIRON AS a-konto fakturere kunden hver 7. dag for leverte ytelser, herunder da også her med 14 dagers betalingsforfall.

Alle fakturaer stilles til oppgitt eller avtalt navn på kunde/ bedrift med adresse som frekommer i serviceavtale, ordrebekreftelse, tilbud eller kontrakt.

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling (lov av 17. desember 1976 nr. 100), når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Faktura oversendes til kundens oppgitte e-post adresse eller via EHF. Ønskes papirfaktura må kunden varsle dette til post@airon.no, senest ved oppstart av oppdraget. Det tilkommer et rimelig fakturagebyr ved utstedelse og oversendelse av papirfaktura.
Leverandøren kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av faktura.

6.3. Prisdefinisjon
Dersom ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner, fast, og eksklusive merverdiavgift, reise- og diettutgifter, kjøre- og bildegodtgjørelse bompenger og parkeringutgifter, administrative eller personlige tillegg og/ eller gebyrer.

Utført arbeid faktureres for hver påbegynte time i tillegg tli materiale og evtnuelle utgifter, om ikke annet er avtalt.

7. Bruk av underleverandør

Tjenesteyter kan kun benytte seg av underleverandører for å oppfylle sine kontraktmessige forpliktelser dersom dette først er godkjent av Kunden. I slike tilfeller har Tjenesteyter det totale ansvar for tjenester som leveres av underleverandører under denne avtalen. Det vil si at eventuelle feil, mangler, forsinkelser o.l. som har sin årsak i underleverandør, faller inn under Tjenesteyterens ansvar. Tjenesteyter er ansvarlig for at denne avtalens betingelser i nødvendig grad blir videreført til underleverandører for å kunne ivareta intensjonen med denne avtalens bestemmelser.

 

8. Tjenesteyterens ansvarsforsikring og erstatningsansvar

Tjenesteyteren skal ha ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke erstatningskrav for skade Tjenesteyteren kan påføre Kunden eller tredjeperson og ting i forbindelse med utførselen av arbeid etter denne avtalen. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150 G.

Kunden kan bare kreve erstatning fra Tjenesteyter for direkte tap Kunden blir påført som følge av uaktsom eller forsettlig handling eller unnlatelse fra Tjenesteyter ved utførelse av tjenesten.

9. Partenes rettigheter og plikter

9.1. Tjenesteyterens ansvar

9.1.1. Tjenesteyteren har ansvar for å utføre oppdraget med rasjonalitet og god faglig standard, og innenfor de avtalte frister. Tjenesteyteren er pliktig å gjøre Kunden kjent med de formelle, materielle og rutinemessige forutsetninger for oppdragets gjennomførelse.

9.1.2. Tjenesteyteren har fullt arbeidsgiveransvar for sitt servicepersonell. Ved bruk av underleverandør skal Kunden kun forholde seg til Tjenesteyteren i alle kontraktsspørsmål.

9.1.3. Tjenesteyteren er ansvarlig for forsinkelser og/eller skader som følge av svikt i utstyr som er levert eller som har vært gjenstand for service dersom skaden skyldes at Tjenesteyteren eller personell i hans tjeneste har utvist uaktsomhet eller forsett.

9.1.4. Kundens interesser skal ivaretas med tilbørlig omsorg. Tjenesteyteren er ansvarlig for å gi Kunden tilstrekkelig opplæring/veiledning til bruk og vedlikehold av anlegg/utstyr mellom serviceintervallene.

9.1.5. Tjenesteyter skal påvise feil, mangler eller slitasje som krever utbedring, gi tilbud, og etter å ha mottatt bestilling, så snart som mulig utføre utbedringene for å hindre unødvendig driftsstans eller skade.

9.1.6. Ved eventuelle endringer i utstyrets funksjon, bruk etc., skal Tjenesteyter informere Kunden om dette, og om nødvendig gi opplæring i bruk av de endrede funksjonene.

9.2. Kundens ansvar

9.3. Kunden har ansvar for, innenfor rimelighetens grenser, å legge forholdene til rette slik at oppdraget kan gjennomføres effektivt og i samsvar med avtalen (medvirkningsplikt).

9.4. Kunden plikter å melde fra om feil/skade på utsyr/anlegg dersom det er grunn til å tro at feilen/skaden skyldes forhold nevnt under punkt 9.1 3. Varselet skal skje skriftlig og uten opphold.

9.5. Eventuelle reklamasjoner skal Kunden melde fra om i rimelig tid etter at servicen/reparasjonen det reklameres på er utført/ikke utført.

9.6. Kunden skal gi servicepersonell rask adgang til anlegget og om nødvendig være behjelpelig med assistanse.

10. Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

11. Force Majeure
Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, streik, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

AIRON har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører.

AIRON skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opplysninger.

12. Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Sarpsborg Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.