De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 og/eller oppdrag til forbruker etter håndverkertjenesteloven § 1 og/eller delentreprise til forbruker etter bustadoppføringslovens § 1(1) a. Disse alminnelige betingelser omfatter alle ytelser som leveres fra leverandøren, herunder ventilasjonsarbeid, levering av utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr.

 

Definisjoner

Leverandør: AIRON AS, Orgnr.: 922 945 098 MVA

Definisjon Med «forbruker» menes den person eller instans som bestiller en tjeneste eller vare/ produkt fra AIRON AS

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner eksklusive frakt, hvis ikke annet er oppgitt. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Årsaken kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er forbrukerens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. AIRON AS kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. AIRON AS forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

 

Avtaleforholdet
Leverandørens alminnelige leverings- og betalingsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

Avtale anses inngått ved undertegning av eventuell avtale/kontrakt, kundes aksept/elektronisk signering av tilbud, leverandørens skriftlige ordrebekreftelse eller ved påbegynt levering/oppdrag.

Bestemmelser som dagmulkt krever nærmere avtale.

Betalingsbetingelser
I forbrukerforhold faktureres oppdrag/tjenester med 14 dagers betalingsforfall fra fakturadato. Ved oppdrag utover 1 dags varighet kan AIRON AS a-konto fakturere forbrukeren hver 7. dag for leverte ytelser, herunder da også her med 14 dagers betalingsforfall.

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve rente etter lov om renter ved forsinket betaling, når kravet ikke innfris ved forfall. Renten løper fra forfallsdag. Påkrav kan sendes ved bruk av elektronisk kommunikasjon.

Faktura oversendes til forbrukers oppgitte e-post adresse eller via EHF. Ønskes papirfaktura må forbruker varsle dette til post@airon.no, senest ved oppstart av oppdraget. Det tilkommer et rimelig fakturagebyr ved utstedelse og oversendelse av papirfaktura.

Leverandøren kan stanse alle arbeider ved manglende betaling av faktura.

 

Salgspant
AIRON AS har salgspant i – og eiendomsretten til – alle varer og demonterbare komponenter inntil faktura med evt. renter og omkostninger er fullt betalt, selv om disse er levert byggeplassen.

 

Tjenester
Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket.

Dersom det er avtalt fast pris kan leverandøren fakturere på grunnlag av gjeldende timepriser for medgått mertid som følge av at arbeidsstedet ikke er tilgjengelig, ikke er ryddet og for venting på andre fag.

 

Forbrukerens forsinkelse
Forsinkelser som skyldes forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan AIRON utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor AIRON har anledning til å gjennomføre arbeidet.

Ved vesentlig forsinkelse fra forbrukerens side, og forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at tjenesten av ferdig utført, kan leverandøren del-fakturere forbrukeren for hittil påløpte arbeider, eller på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. AIRON kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer AIRON etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringsloven.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til AIRON AS i rimelig tid etter at feilen oppdages.

AIRON AS tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet kommer frem i nettbutikken.

 

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal forbrukeren innen rimelig tid etter at mangelen oppdages, rapportere mangelen til AIRON AS.

 

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post.

Ved innlegging av en ordre må forbrukeren godta AIRON AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller AIRON AS skriftlig/via e-post kansellerer ordren.

 

Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med Posten eller Schenker iht. avtalt fraktmåte. AIRON AS velger billigste befraktningsmåte, men står fritt til å velge annen befrakter.

 

Returrett
Gjelder for privatpersoner: AIRON AS følger innen Norge prinsippene i angrerett-loven for retur av varer, med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Kjøper har 14 dagers returrett på alle varer i nettbutikken. 

 

Uavhentede leveranser
Ved uavhentet leveranser/pakker vil forbrukeren ilegges sum av følgende: 500 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

 

 

 

 

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

 

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til AIRON AS vedrørende returer, reklamasjoner og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til AIRON AS skal skje kostnadsfritt for AIRON AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller «mottaker betaler frakt» vil ikke bli hentet ut.

 

Force Majeure
Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure, dersom de inntrer etter avtalens inngåelse og hindrer dens oppfyllelse: krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, streik, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

AIRON har rett til å kreve at den leveringstid som er fastsatt i kontrakten blir forlenget tilsvarende det tidsrom som arbeidet måtte bli forsinket ved force majeure så vel i egen bedrift som hos underleverandører.

AIRON skal straks slik forsinkelse som nevnt ovenfor inntrer eller så snart han blir klar over at forsinkelse vil kunne inntreffe, gi skriftlig melding om dette med de nødvendige opplysninger.

 

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Sarpsborg Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

 

Leveringsinformasjon
Ved bestilling av varer får du en bekreftelse per e-post eller SMS på at tjenestene/ varene er bestilt og registrert hos oss.